Ładowanie strony
Proszę czekać

menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Akcje Spółki na GPW

Strona głównaRelacje inwestorskieAkcje Spółki na GPW

Akcje Spółki na GPW

ATLANTIS SE

Notowania
Prospekt emisyjny
Oferta publiczna
Oferta prywatna

Więcej na GPW


Informacje w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce...


Informacje w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce...

Emisja obligacji serii „A” zamiennych na Akcje serii „I” ATLANTIS S.A.

W dniu 16.09.2010 r Zarząd Spółki ATLANTIS S.A wyemitował 26 880 obligacji zamiennych na akcje serii A. Obligacje mają postać dokumentu.Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 września 2010 roku, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 15 września 2010 roku oraz na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 grudnia 2009 roku. Cena emisyjna każdej obligacji wynosi 350zł i jest równa ich wartości nominalnej. Łączna wartość emisyjna wszystkich obligacji serii A wynosi 9.408.000zł i jest równa ich łącznej wartości nominalnej. Cel emisji obligacji nie został określony.

Obligacje są zamienne na akcje w ten sposób, że każda Obligacja może być zamieniona na 1000 akcji serii I o wartości nominalnej 0,35zł każda akcja po cenie emisyjnej ustalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 31 grudnia 2009 roku wynoszącej 0,35zł (trzydzieści pięć groszy). Wszystkie obligacje emitowane w ramach serii A mogą zostać zamienione na 26.880.000(dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 9.408.000(dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy) złotych. W przypadku gdyby wszystkie obligacje serii A zostały wymienione na akcje serii I spowodowałoby to podwyższenie kapitału zakładowego Atlantis Spółka Akcyjna o kwotę 9.408.000(dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy złotych) do kwoty ą 14.161.000(czternaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieliłby się na 40.460.000(czterdzieści milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy).

Emisja obligacji została rozpoczęta w dniu 16 września 2010 roku skierowaniem propozycji nabycia do jednego podmiotu, na podstawie art 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach(oferta prywatna). W tym samym dniu podmiot przyjął propozycję nabycia w/w obligacji. Obligacje zostały opłacone w dniu 16 września poprzez potrącenie wzajemnych wymagalnych wierzytelności, które przysługiwały podmiotowi obejmującemu obligacje w stosunku do Emitenta, jak i Emitentowi w stosunku do podmiotu obejmującego obligacje z tytułu objęcia obligacji serii A.

Obligacje zostały wyemitowane na okres 12 miesięcy. Data wykupu Obligacji przypada na dzień 16 września 2011 roku. Obligacje zostały oprocentowane w wysokości 6% w stosunku rocznym. Odsetki są płatne w dniu wykupu obligacji albo w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji. Obligatariuszowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu Obligacji. Dzień wcześniejszego wykupu przypada w terminie 4-ech dni roboczych od dnia zawiadomienia emitenta przez obligatariusza. Odsetki nie podlegają konwersji na akcje serii I i zostaną wypłacone w formie gotówkowej. W przypadku zażądania przez obligatariusza wcześniejszego wykupu obligacji ma prawo on wybrać formę spełnienia świadczenia- albo przelewu środków pieniężnych w wysokości łącznej wartości nominalnej obligacji na rachunek wskazany przez obligatariusza albo otrzymania akcji serii I na zasadach o których mowa powyżej. Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego obligacji od dnia emisji obligacji(16 września 2010 roku) do dnia 9 września 2011 roku. W przypadku gdyby spełnienie świadczenia polegającego na zamianie obligacji serii A na akcje serii I było niemożliwe Emitent wypłaci obligatariuszowi odszkodowanie w wysokości równej iloczynowi nieobjętych akcji serii I przysługujących obligatariuszowi z posiadanych przez niego obligacji i ich ceny emisyjnej.W przypadku skorzystania obligatoriusza z zamiany obligacji serii A na akcje serii I , akcje objęte będą zakazem sprzedaży do dnia 10-01-2015 roku. Emisja obligacji przyczyni się do znaczącego rozwoju Emitenta .

W dniu 10 grudnia 2010r. nastąpiło wydanie 26.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "I" o wartości nominalnej 0,35zł każda o łącznej wartości 9.408.000zł, wynikających z realizacji żądania obligatoriusza , o którym Zarząd

Atlantis S.A poinformował w raporcie bieżącym nr 48/2010 z dnia 7 grudnia 2010r.Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje iż zgodne treścią art. 452 ust.1 w związku z art. 451 ust. 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki Atlantis S.A. z kwoty 4.753.000 zł do kwoty 14.161.000 zł, tj o kwotę 9.408.000 zł. Obecnie kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 40.460.000 sztuk akcji zwykłych. Jednocześnie Emitent informuje, iż Akcje serii " I" objęte są Umową zakazu sprzedaży (lock-up) do dnia 10.01.2015r. Przedmiotowe akcje stanowiły 66,44% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo % głosów na WZA.

Emisja obligacji serii „B” zamiennych na akcje serii „I”.

W dniu 16 grudnia 2010 roku , Zarząd Spółki wyemitował 280 obligacji serii B zamiennych na akcje serii I. Obligacje mają postać dokumentu . Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 grudnia 2010 roku, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 15 grudnia 2010 roku oraz na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 grudnia 2009 roku. Cena emisyjna każdej obligacji wynosi 350zł i jest równa ich wartości nominalnej. Łączna wartość emisyjna wszystkich obligacji serii B wynosi 78.400zł i jest równa ich łącznej wartości nominalnej. Cel emisji obligacji nie został określony. Obligacje są zamienne na akcje w ten sposób, że każda Obligacja może być zamieniona na 1000 akcji serii I o wartości nominalnej 0,35zł każda akcja po cenie emisyjnej ustalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 31 grudnia 2009 roku wynoszącej 0,35zł (trzydzieści pięć groszy). Wszystkie obligacje emitowane w ramach serii B mogą zostać zamienione na 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 78.400 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) złotych. W przypadku gdyby wszystkie obligacje serii B zostały wymienione na akcje serii I spowodowałoby to podwyższenie kapitału zakładowego Atlantis Spółka Akcyjna o kwotę 78.400 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) do kwoty 14.239.400(czternaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) i dzieliłby się na 40.740.000(czterdzieści milionów siedemset czterdzieści tysięcy)akcji.

Emisja obligacji została rozpoczęta w dniu 16 grudnia 2010 roku skierowaniem propozycji nabycia do jednego podmiotu Pana Mariusza Patrowicza –powiązanego osobowo z Członkami Rady Nadzorczej Spółki Atlantis S.A , na podstawie art 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach(oferta prywatna). W tym samym dniu podmiot przyjął propozycję nabycia w/w obligacji. Obligacje zostały opłacone w dniu 16 grudnia . Obligacje zostały wyemitowane na okres 12 miesięcy. Data wykupu Obligacji przypada na dzień 16 grudnia 2011 roku. Obligacje zostały oprocentowane w wysokości 6% w stosunku rocznym. Odsetki są płatne w dniu wykupu obligacji albo w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji. Obligatariuszowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu Obligacji. Dzień wcześniejszego wykupu przypada w terminie 4-ech dni roboczych od dnia zawiadomienia emitenta przez obligatariusza. Odsetki nie podlegają konwersji na akcje serii I i zostaną wypłacone w formie gotówkowej. W przypadku zażądania przez obligatariusza wcześniejszego wykupu obligacji ma prawo on wybrać formę spełnienia świadczenia- albo przelewu środków pieniężnych w wysokości łącznej wartości nominalnej obligacji na rachunek wskazany przez obligatariusza albo otrzymania akcji serii I na zasadach o których mowa powyżej. Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego obligacji od dnia emisji obligacji(16 grudnia 2010 roku) do dnia 9 grudnia 2011 roku. W przypadku gdyby spełnienie świadczenia polegającego na zamianie obligacji serii B na akcje serii I było niemożliwe Emitent wypłaci obligatariuszowi odszkodowanie w wysokości równej iloczynowi nieobjętych akcji serii I przysługujących obligatariuszowi z posiadanych przez niego obligacji i ich ceny emisyjnej.W przypadku skorzystania obligatoriusza z zamiany obligacji serii B na akcje serii I , akcje objęte będą zakazem sprzedaży do dnia 10-01-2015 roku. Emisja obligacji przyczyni się do rozwoju Emitenta .Wartość aktywów posiadanych

Przez Spółkę wynosi 42.094.210zł. Jednocześnie Zarząd Spółki Atlantis S.A zawiadamia iż w dniu 17 grudnia 2010 roku do Spółki wpłynęło Oświadczenie Obligatariusza Pana Mariusza Patrowicza w sprawie zamiany 280 obligacji serii B o wartości nominalnej 350 zł każda , na akcje zwykłe na okaziciela serii I w liczbie 280.000 akcji o wartości nominalnej 0,35 zł każda ,łączna wartość nominalna wynosi 78.400zł. Zgodnie z treścią oświadczenia zamiana nastąpić ma w dniu 17 grudnia 2010 r. Akcje serii I objęte zostaną zakazem sprzedaży do dnia 10-01-2015 roku .Przedmiotowe akcje stanowić będą 0,69% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo % głosów na WZA. Przed złożeniem żądania zamiany obligacji serii B na akcje zwykłe na okaziciela seii I Mariusz Patrowicz posiadał 2.719.564 akcji stanowiących 6,72% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na WZA , po dokonaniu zamiany Mariusz Patrowicz posiadać będzie 2.999.564 akcje stanowiące 7,41% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na WZA.

W dniu 23 grudnia 2010r. nastąpiło wydanie 280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "I" o wartości nominalnej 0,35zł każda o łącznej wartości 98.000zł, wynikających z realizacji żądania obligatoriusza .

Uchwała Zarządu Atlantis S.A w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – emisja akcji serii „J”.

W dniu 3 stycznia 2011 roku ,przed notariuszem Marcinem Szczepaniakiem prowadzącym Kancelarię w Płocku ul. 1-go Maja 12 lok.14 , odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki Atlantis S.A , na którym podjęta została Uchwała Nr 1/01/2011 Zarządu spółki pod firmą ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 3 stycznia 2011 roku dotycząca zmiany statutu Spółki.Zarząd działając na podstawie: - §.7a Statutu Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedziba w Płocku; - art. 444-447 kodeksu spółek handlowych oraz art. 430-433 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 453 § 1 kodeksu spółek handlowych; - upoważnienia zawartego w uchwale numer 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 10 listopada 2008r. (dziesiątego listopada dwa tysiące ósmego roku) zawartej w protokole sporządzonym przed Jerzym Folcholcem, notariuszem w Głownie, za numerem repetytorium A 6018/2008 z dnia 10 listopada 2008r. (dziesiątego listopada dwa tysiące ósmego roku), w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 3.255.000,00 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela i zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw z tych akcji i tych akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podjął uchwałę następującej treści:1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 14.259.000 złotych (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) o kwotę 441.000 złotych (czterysta czterdzieści jeden tysięcy) do kwoty 14.700.000(czternaście milionów siedemset tysięcy) złotych, w drodze emisji 1.260.000 (milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda akcja.

Cena emisyjna akcji serii J wynosi 1,82 złoty (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję.3. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2010 roku (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku).

Akcje serii J będą pokryte w całości gotówką. Wpłata nastąpi najpóźniej w dniu podpisania umowy o objęciu akcji.5. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.

Wyłącza się prawo poboru akcji serii J w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.7. Akcje serii J zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.8. Zarząd Spółki :a) Dokona przydziału akcji serii Jb) Ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii J w zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale.9. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególnością) podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii J, b) podejmie działania związane z ofertą prywatną akcji jak również mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii J oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii J. c) Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zarząd Spółki postanawia zmienić treść §7 Statutu Spółki ATLANTIS S.A., który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 7.Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.700.000 ( czternaście milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na 42.400.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta) akcji o wartości nominalnej 35 (trzydzieści pięć) groszy każda, w tym: a/ 5.140.000 (pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela, b/ 1.860.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela, c/ 561 (pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d/ 399.439 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, f/ 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g/ 26.880.000 (dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii i. h/ 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J.11. Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii J.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.

Objęcie Akcji serii „J”

W dniu 31.01.2011r. zakończona została emisja akcji zwykłych na okaziciela serii J, która odbyła się w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W wyniku przeprowadzonej emisji 1.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółka pozyskała 2.293.200 złotych. Cena emisyjna akcji serii J wynosiła 1,82 zł za jedną akcje Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji serii J nastąpiła na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.11.2008r. w sprawie: udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 3.255.000 zł (…) w związku z podjęciem przez zarząd Spółki uchwały Zarządu z dnia 03.01.2011r. w przedmiocie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 441.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 1.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,35 zł. Zarząd na mocy przysługujących mu kompetencji określił cenę emisyjną akcji na poziomie 1.82 zł. Akcje serii J obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009r. informuje co następuje:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia subskrypcji - 20 stycznia 2011 r. data zakończenia subskrypcji - 31 stycznia 2011 r.
 2. Data przydziału akcji: Emitent informuje, iż emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umowy objęcia akcji z dnia 31.01.2011r. na podstawie której objęte zostały wszystkie akcje serii J.
 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.260.000 akcji serii J.
 4. Przy emisji akcji serii J nie miała miejsce redukcja.
 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. W ramach subskrypcji objęto wszystkie 1.260.000 akcji serii J. Emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.
 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 1.260.000 akcji serii J. Emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 1,82 zł.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji zawarto 1 umowę objęcia Akcji serii J z jedną osobą fizyczną.
 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Subskrypcja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje serii J zostały zaoferowane i objęte przez 1 osobę.
 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii J.
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji)- to 2.293.200 zł.

Serwis Relacji Inwestorskich
AKCJONARIAT
 

CZYTAJ


WALNE ZGROMADZENIA

CZYTAJ


RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE

CZYTAJ


RAPORTY
FINANSOWE

CZYTAJ


AKCJE SPÓŁKI
NA GPW

CZYTAJ


KALENDARIUM
 

CZYTAJ