Ładowanie strony
Proszę czekać

menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Plan przeniesienia

Strona głównaRelacje inwestorskiePlan przeniesienia

28 września 2018 | Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Raport bieżący nr 41/2018

Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 24.04.2018r. w sprawie Planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz w nawiązaniu do Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.05.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 28/2018 z dnia 18.06.2018r oraz 35/2018 z dnia 4.07.2018r niniejszym informuje, że w dniu 28.09.2018r. Zarząd Spółki otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 13.09.2018r. wydane na wniosek Emitenta stanowiące zaświadczenie w trybie art. 8 ust. 8 Rozporządzenia Rady _WE_ 2157/2001 z dnia 8 października 2001r.w sprawie statutu Spółki Europejskiej _SE_ _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_ potwierdzające dopełnienie aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed przeniesieniem statutowej siedziby do innego kraju Unii Europejskiej.

Emitent informuje, że wydanie zaświadczenia przez Polski Sąd umożliwia podjęcie przez Spółkę procedur rejestracyjnych w Estonii celem wpisania spółki do estońskiego rejestru spółek handlowych _Ariregister_. Wraz z zarejestrowaniem Spółki przez estoński odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego _Ariregister_ dojdzie do przeniesienia siedziby Spółki do Estonii. Wobec powyższego Emitent informuje, że w najbliższym czasie skieruje wniosek o rejestrację Spółki w Estonii. Emitent informuje również, że stosownie do harmonogramu przeniesienia statutowej siedziby Spółki stanowiącego załącznik do Planu Przeniesienia złożenie wniosku o rejestrację Spółki w estońskim rejestrze spółek handlowych jest ostatnim krokiem niezbędnym do przeniesienia siedziby Spółki do Estonii.

24 kwietnia 2018 | Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Sprawozdanie Zarządu

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 23.04.2018r. niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii. Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany siedziby Spółki dla akcjonariuszy i wierzycieli Spółki, orientacyjny harmonogram oraz proponowane brzmienie Statutu Spółki dostosowane do prawa Estonii. Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przedstawia Sprawozdanie Zarządu wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady _WE_ NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001r. _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_.

Zarząd Emitenta informuje, że procedura zmiany siedziby Spółki nie wpłynie na notowanie akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Załączniki:
- Plan Przeniesienia Siedziby
- Sprawozdanie Zarzadu Przeniesienie Siedziby
- Raport bieżący nr 19/2018

23 kwietnia 2018 | Wniosek akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia, Zamiar przeniesienia Siedziby Spółki

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku informuje, że w dniu 23.04.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku złożony na podstawie art. 55 Rozporządzenie Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE__Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_ w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. zawierający żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz postawienie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących punktów porządku obrad:

– Powzięcie uchwały o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii, o dostosowaniu do estońskiego prawa, udzielenia upoważnień Zarządowi Spółki,
– Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,

Akcjonariusz w treści wniosku z dnia 23 kwietnia 2018r. zawarł uzasadnienie wniosku oraz przekazał propozycję nowego brzmienia Statutu Spółki po przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymany w dniu 23 kwietnia 2018r. wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem oraz proponowaną treść Statutu Spółki, którego brzmienie ma być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego w wykonaniu wniosku akcjonariusza.

Zarząd ATLANTIS SE informuje, że w wykonaniu wniosku Akcjonariusza zamierza podjąć niezbędne działania mające na celu przeprowadzenie niezbędnych czynności poprzedzających podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia statutowej siedziby Spółki wynikających z treści art. 8 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE__Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_ oraz innych właściwych przepisów prawa, a ponadto Zarząd informuje, że zamierza podjąć działania mające na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia w którego porządku obrad znajdą się sprawy objęte wnioskiem akcjonariusza z dnia 23 kwietnia 2018r.

Zarząd Emitenta będzie podawał wszelkie niezbędne informacje w zakresie realizacji procedury poprzedzającej powzięcie uchwał w przedmiocie przeniesienia Siedziby Spółki w drodze odrębnych raportów bieżących oraz na stronie internetowej Emitenta.

Załączniki:
- Wniosek Akcjonariusza
- Raport bieżący nr 17/2018